RSS

Tagarchief: huurder

Plichten van de huurder

1– Als huurder moet u vanzelfsprekend betalen voor de woning. De huurprijs wordt vastgelegd in het huurcontract.

2- De huurder is aansprakelijk voor brand tenzij hij kan bewijzen dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan. Zo is de huurder niet aansprakelijk als de brand is ontstaan door overmacht, fout van een derde of een slechte toestand van de woning.U kan als huurder uw aansprakelijkheid voor brand in het contract uitsluiten of beperken. Lees uw contract goed na en sluit als huurder een verzekering af.

3- De huurder moet in de woning voldoende meubelen en huisraad plaatsen zodat de verhuurder iets heeft om beslag op te leggen wanneer de huurder de huurprijs niet betaalt. Als de huurder niet voldoende meubelen en huisraad in de woning plaatst, kan hij uit de woning gezet.

4- De huurder moet de woning normaal gebruiken. Concreet betekent dit dat u de de woning moet verwarmen, schoonmaken, verluchten en de nodige herstellingen doen.

5- De huurder moet de woning op het einde teruggeven in goede staat. De staat van die woning wordt mede bepaald door de plaatsbeschrijving die is opgemaakt.


Bron: http://ikgabouwen.knack.be/bouwen-renovatie/nieuws/ken-uw-rechten-en-plichten-als-huurder/article-4000026820100.htm?utm_source=Newsletter-05%2F01%2F2012&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-Site-Knack-NL-nl

Advertenties
 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 04/07/2013 in Huurwetgeving

 

Tags: , , , ,

Studentenkamers

Huur van een studentenkamer

Bij de huur van een studentenkamer die als een tijdelijke tweede verblijfplaats wordt gebruikt, is niet de woninghuurwet maar het algemene huurrecht van toepassing. In dat geval blijft de hoofdverblijfplaats het adres thuis bij de ouder(s) of voogd. De woninghuurwet is alleen van toepassing op woningen die gebruikt worden als hoofdverblijfplaats.

Schriftelijke huurovereenkomst

Sinds 15 juni 2007 moet elk huurcontract voor een studentenkamer verplicht schriftelijk worden afgesloten. Elke partij moet een exemplaar van deze overeenkomst krijgen. In de praktijk zullen er altijd minstens drie exemplaren nodig zijn:

 • een voor de huurder
 • een voor de verhuurder
 • een voor de verplichte registratie van het contract

Bron

 
Reacties uitgeschakeld voor Studentenkamers

Geplaatst door op 22/11/2012 in Huurovereenkomst

 

Tags: , ,

Huurcontract indexeren ja of neen

Soms vraagt de verhuurder geen huurindexatie om bv de goede verstandhouding met de huurder te bewaren. Het gebeurt dat de verhuurder één jaar de indexering overslaat  maar ook dat hij gewoon geen indexatie toepast over de ganse looptijd van het contract.

Wat kost dit de verhuurder >=< welk voordeel geniet de huurder.

Voorbeeld :

 • Aanvang huurcontract : 01 januari 2005
 • Datum ondertekening : 15 december 2004 –  onderschrijvingsindex 100.43
 • Basishuur : 500 euro/maand

Geîndexeerde huur       –     nieuwe index   –      verschil basishuur    –    Cumulatief verschil basishuur

01 01 2006 : 511.90      –         102.82       –                   11.90         –          142.79

01 01 2007 : 522.35      –         104.92       –                   22.35         –          268.25

01 01 2008 : 536.94      –         107.85       –                   36.94         –          443.29

01 01 2009 : 554.86      –         111,45       –                   54.86         –          658.37

01 01 2010 : 554.42      –         111,36       –                   54.42         –          652.99

01 01 2011 : 569.45      –         114,38       –                   69.45         –          833.42

01 01 2012 : 588.72      –         118,25       –                   88.72         –        1 064.62

Een cumulatief verlies van 1 064.62 euro over een periode van 7 jaar op een basishuur van 500 euro.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 12/11/2012 in Nieuws

 

Tags: , , ,

Onderverhuring

Onderverhuring

De onderhuur is de overeenkomst waarbij de huurder een deel of het geheel van de woning die hij huurt, verhuurt aan een andere persoon (onderhuurder). De hoofdhuurder blijft huurder ten opzichte van de hoofdverhuurder.

Onderverhuring hoofdverblijfplaats

De huurder kan een woning die dient als zijn hoofdverblijfplaats niet volledig onderverhuren. Hij mag slechts een deel van de woning onderverhuren en alleen als hij het andere gedeelte als zijn eigen hoofdverblijfplaats blijft bewonen. Het gedeelte dat hij onderverhuurt, mag al dan niet als hoofdverblijfplaats dienen voor de onderhuurder.

Als het gehuurde gedeelte van de onderhuurder dient als zijn hoofdverblijfplaats, gelden de volgende regels:

 • De duur van de onderhuur mag de resterende duur van de hoofdhuurovereenkomst niet overschrijden.
 • De hoofdhuurder moet de onderhuurder vóór het sluiten van deze onderhuur van zijn hoedanigheid en rechten op de hoogte te brengen.
 • Wanneer de verhuurder de hoofdhuur beëindigt, moet de hoofdhuurder de onderhuurder daarvan binnen vijftien dagen op de hoogte brengen. Hij moet hem dan meedelen dat het contract van de onderhuur op dezelfde datum als die van de hoofdhuur zal eindigen.

Als de huurder de hoofdhuur voortijdig beëindigt, moet hij:

 • ten opzichte van de onderhuurder een opzeggingstermijn van drie maanden respecteren
 • aan de onderhuurder een afschrift geven van de opzeggingsbrief aan de verhuurder
 • een wettelijke vergoeding van drie maanden huur aan de onderverhuurder betalen

De onderhuurder kan geen verlenging wegens buitengewone omstandigheden aanvragen als de onderhuur eindigt omdat de hoofdhuur afloopt.

De hoofdhuurder is verantwoordelijk ten opzichte van zowel de hoofdverhuurder als de onderhuurder voor het niet naleven van de regels.

Niet-bewoond goed

De huurder die het goed dat hij huurt niet bewoont, mag dit goed niet (geheel of gedeeltelijk) onderverhuren aan een persoon die er zijn hoofdverblijfplaats van zou willen maken.
Op deze regel zijn er echter twee belangrijke uitzonderingen:

 • Een gemeente, een OCMW, een vzw of een vennootschap met sociaal oogmerk mogen een gehuurd goed volledig onderverhuren aan minder gegoede personen of personen in een moeilijke sociale situatie. De hoofdverhuurder moet hiermee instemmen. De woning kan uitsluitend als hoofdverblijfplaats van de huurders dienen.
 • Een huurder van een handelspand mag een gedeelte daarvan onderverhuren aan een persoon die het als hoofdverblijfplaats gebruikt. Aan die mogelijkheid zijn drie voorwaarden verbonden:
  • In het handelshuurcontract mag er geen verbod tot onderverhuring staan.
  • Slechts een gedeelte van het gehuurde goed mag worden onderverhuurd.
  • De handelshuurder moet zijn handel in het gehuurde goed behouden.

Deze twee vormen van onderverhuring zijn mogelijk voor nieuwe of vernieuwde huurovereenkomsten vanaf 31 mei 1997.

 

Bron

 
Reacties uitgeschakeld voor Onderverhuring

Geplaatst door op 08/11/2012 in Huurovereenkomst

 

Tags: , , ,

Omstandigheden die de huurovereenkomst niet beëindigen

Omstandigheden die de huurovereenkomst niet beëindigen

Sommige omstandigheden lijken op het eerste gezicht misschien het einde te betekenen van het huurcontract, hoewel dat niet zo is. De volgende lijst toont om welke omstandigheden het gaat.

 • Overlijden van verhuurder of huurder
  Het overlijden van een van de partijen maakt geen einde aan de huurovereenkomst, behalve bij de huurovereenkomst voor het leven. De erfgenamen, hetzij van de verhuurder hetzij van de huurder, moeten de lopende huurovereenkomst dus voortzetten en kunnen er slechts een einde aan maken als ze de wettelijke voorwaarden naleven.
 • Verkoop of schenking van het gehuurde goed betekent niet het einde van een huurcontract.
 • De uitdrukkelijke ontbindende clausule
  Een uitdrukkelijke ontbindende clausule in een huurcontract bepaalt dat het contract automatisch beëindigd wordt als een van beide partijen zijn verplichtingen niet nakomt. Zo zou een huurder die bijvoorbeeld gedurende twee opeenvolgende maanden zijn huurprijs niet betaalt, uit de woning gezet kunnen worden. Dergelijke uitdrukkelijke ontbindende clausules zijn nietig en kunnen dus niet toegepast worden. Wanneer een van de partijen een fout begaat, kan alleen de rechter de ontbinding van het contract uitspreken.

Bron

 
Reacties uitgeschakeld voor Omstandigheden die de huurovereenkomst niet beëindigen

Geplaatst door op 31/10/2012 in Huurovereenkomst

 

Tags: , , ,

Verlenging van de huurovereenkomst wegens buitengewone omstandigheden

Verlenging van de huurovereenkomst wegens buitengewone omstandigheden

Als een huurovereenkomst vervalt of eindigt door een opzegging, kan de huurder op grond van buitengewone omstandigheden een verlenging vragen.

Aanvragen van de verlenging

De huurder vraagt de verhuurder ten laatste één maand voor het einde van het contract de huurperiode te verlengen. Gaat de verhuurder hiermee akkoord, dan bepalen de partijen vrij de duur van de verlenging. Als de verhuurder weigert, beslist de vrederechter. Hierbij zal de rechter rekening houden met de belangen van beide partijen en met de eventuele hoge leeftijd van een van hen.

De rechter die de verlenging toestaat kan eveneens, als hij dat billijk acht, een verhoging van de huurprijs toestaan aan de verhuurder. Als de opzegging zonder motief was en de verhuurder een vergoeding verschuldigd is, dan kan de rechter deze vergoeding verminderen of opheffen.

De rechter kan de duur van de verlenging vrij bepalen, maar moet altijd een duidelijke einddatum vaststellen. Hij mag dus niet beslissen een contract te verlengen ‘tot de huurder een andere woning gevonden heeft’.

De huurder kan bij het einde van de eerste verlenging een nieuwe verlenging vragen als hij nieuwe buitengewone omstandigheden kan inroepen. Op deze hernieuwing zijn dezelfde regels van toepassing . De duur van de verlenging kan wel verschillen van die van de eerste verlenging.

Buitengewone omstandigheden

Buitengewone omstandigheden zijn omstandigheden waarop de huurder geen invloed heeft en die hem tijdelijk verhinderen een andere woning te zoeken of te verhuizen. Het gaat om dringende toestanden die niet te voorzien zijn en plots opduiken of om moeilijke omstandigheden die slechts door het tijdelijke behoud van de woning verminderd kunnen worden: bijvoorbeeld de hoge leeftijd van de huurder, plotse werkloosheid, ziekte, zwangerschap, het overlijden van een gezinslid …

De rechter moet echter ook oog hebben voor de belangen en persoonlijke toestand van de verhuurder. Hij moet bijvoorbeeld rekening houden met de hogere huurprijs die de verhuurder moet betalen totdat hij zijn eigen woning kan betrekken.

Bron

 
Reacties uitgeschakeld voor Verlenging van de huurovereenkomst wegens buitengewone omstandigheden

Geplaatst door op 18/10/2012 in Huurovereenkomst

 

Tags: , , ,

Ontbinding van de huurovereenkomst

Ontbinding van de huurovereenkomst

Als de huurder of verhuurder de verplichtingen die hem in de huurovereenkomst of door de wet worden opgelegd niet nakomt, kan de tegenpartij aan de vrederechter vragen om:

 • het contract te laten ontbinden
 • de volledige uitvoering van het contract op te leggen

In beide gevallen kan hij ook een schadevergoeding en interesten eisen.

Bron

 
Reacties uitgeschakeld voor Ontbinding van de huurovereenkomst

Geplaatst door op 11/10/2012 in Nieuws

 

Tags: , , ,